Gümrük İşlemleri

suntom_14

İTHALAT

Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla beraber yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yetkisi olan kişiler ortaklıkları ithalat işlemleri yürütebilirler.
Tacir olmayan gerçek kişiler özelliği ve niteliği itibariyle, özel , şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler.

İthalat Rejim Kararı 5. Madde” kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği ,insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde alınan önlemlerin dışındaki malların ithali serbesttir.” Hükmünü içermektedir.

Başaran Gümrük Müşavirliği olarak ithalat talebinin bize ulaşmasıyla birlikte aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmekteyiz:

• İthalatı gerçekleştirilecek eşyanın gelişinden önce ilgili acenta veya nakliye firmalarından gerekli veriler toplanarak müşteriye bilgi vermek

• G.T.İ.P ( Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) numaralarını tespit etmek

• Eşyanın gelişiyle, orijinal evrakların bize ulaşmasını takiben ordinonun alınmasını sağlamak

• Hukuki kurallara uygun olarak beyanname tescilini yaptırmak

• İthal edilen eşyada hasar,kırık,eksiklik vb varsa tespit ve tutanakları yapılarak ilgili yerleri ve müşteriyi bilgilendirmek

• Gümrük vergi,resim ve harçlarının doğru olarak tespit,tahakkuk ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak

• İthal edilecek eşya teminatlı ise teminat işlemlerini sonuçlandırmak

• Gerekli tüm işlemlerin sorunsuz sonuçlandırılmasını takiben eşyanın belirtilen adrese sevk edilmesini sağlayarak müşteriye gerekli bilgiyi vermek

• Biten ithalat işleminde gerekli muhasebe ve arşiv işlemlerini yapmak.

İHRACAT

İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik tebliğ ve kanunlar çerçevesinde yürütülür.
Başaran Gümrük Müşavirliği olarak ihracat talebinin bize ulaşmasını takiben aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmekteyiz:

• İhraç edilecek eşyanın G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon ) numarasının tespit edilmesi
• Eşyanın nevine göre ilgili İhracat Birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak

• İhracat Yönetmeliği ve İhracat Rejimi Çerçevesinde gerekiyorsa ilgili makamlardan ön müsaadelerin alınmasını sağlamak ve sağlık sertifikası,ziraat,kontrol belgesi,A.TR-1, E.UR-1, menşe şahadetnamesi v.b özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri yapmak

• Eşyanın araca yüklenmesini takiben gümrük işlemlerini tamamlamak

• Gerekli evrakların tamamlanmasıyla gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek

• Beyannamenin kabul ve tescilini sağlayarak muayene ve tespitini yaptırmak

• İhraç konusu eşyanın yurt dışı edilmesi ve gümrük teyidinin ilgili gümrüğe gelmesinden sonra beyannameyi kapatmak

• Kapanış işlemlerini takiben evrakların ihraç eden müşteriye ulaşmasını sağlamak

• Teşvikli ihracatlarda teşvik Belgesini gümrükten kapatmak.

• Teminat mektuplarını çözmek

• İhracat işleminin bitişini takiben tüm işlemlerin muhasebe ve arşiv kayıtlarını yapmak

 

TRANSİT

• Transiti gerçekleştirilecek olan eşyanın G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) numarasının tespit edilmesi.

• Evrakların tamamlanmasını takiben ilgili acenteden ordinonun alınması

• Gerekli teminat işlemlerinin tamamlanması

• Transiti gerçekleştirilecek olan eşyanın beyannamesinin düzenlenmesi

• Beyannamenin tescil işleminin yapılması

• Eşyanın gerektiği durumlarda ambarlara veya yükleme sahasına alınması

• Eşyanın hasar almaksızın en uygun nakliye aracına en uygun koşullarla yüklenmesi

• Tüm resmi evrakları tamamlanan eşyanın liman çıkış işlemlerinin yapılması

• Belirtilen ülke yada gümrüğe transit işleminin gerçekleştirilmesi

• Arşiv ve muhasebe kayıtlarının yapılması

 

 

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ

Başaran Gümrük, serbest bölgelerde yerleşik firmalara da serbest bölge dışında olup da serbest bölgelere ticaret yapan firmalara da tüm gümrük işlemlerinde hizmet vermektedir.
Serbest bölge hizmetlerimiz;
Giriş ve çıkış işlemlerinin tekamülü,
İzin taleplerinin verilmesi,
İşlem formlarının yaratılması,
Giriş de ve çıkışta refakat,
Hızlı ve kesintisiz hizmet,
Profesyonel kadro ile gerçek hizmet.